Kiinteistötarinan asuntokoulu: kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa maankäytön suunnittelua eli kaavoitusta. Suunnittelu koostuu portaittaisesta kaavajärjestelmästä, jossa kaavat tarkentuvat kaavojen suunnittelun edetessä yleispiirteisistä yksityiskohtaisiksi kaavoiksi. Kaavajärjestelmää täydentää kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvat, kuntaa tai sen osaa koskevat määräykset. Rakennusjärjestykseen tulee kiinnittää huomiota hankittaessa kiinteistöä asemakaava-alueen ulkopuolelta. Niillä edistetään hyvää rakentamista ja kaavoituksen toteuttamista. Ylimpänä ohjausvälineenä kaavajärjestelmässä ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Seuraavana tasona on maakuntakaava, jolle ovat alisteisia yleis- ja asemakaavat. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja maakuntakaavasta päätetään valtion tasolla, yleis- ja asemakaavasta puolestaan määräysvalta on kunnalla. Kaavojen sisällöstä eli siitä, mitkä asiat kuuluvat minkäkin kaavan alle, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. ​

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella.

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti, miten aluetta tullaan käyttämään. Kaava osoittaa rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa on noudatettava. Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Asiantunteva välitysliike selvittää aina kohteen kaavatilanteen, hankkii käyttöönsä voimassaolevan yksityiskohtaisimman kaavan – myös kohteen lähiympäristöstä. Kiinteistötarina auttaa mielellään kaava-asioissa kiinteistönkaupan yhteydessä. Saat meihin yhteyden kätevästi sähköpostilla: kiinteistotarina(at)kiinteistotarina.fi.

Kaavoitusasioissa auttaa myös Kiinteistötarinan kiinteistöjuristi Antti Savolainen.

Ks lisää: Marjut Jokela, Leena Kartio & Ilmari Ojanen: Maakaari. 2008. Talentum. Maankäyttö- ja rakennuslaki.

You Might Also Like