Kiinteistötarinan asuntokoulu: Rahanpesun rahoittamisen estäminen Kiinteistötarinassa

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella saadun omaisuuden alkuperä. Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan heinäkuussa 2017. Kiinteistötarina LKV Oy:ssä on laadittu erillinen kirjallinen riskiarvio omasta toiminnasta sisältäen sisäiset toimintaohjeet asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä. Arvion tarkoituksena on, että välitysliike ymmärtää, tunnistaa ja arvioi omaan toimintaansa liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit. Vastaava hoitaja huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä asiaan liittyen.

Rahanpesulaki asettaa välitysliikkeelle velvollisuuden tuntea asiakkaansa eli tunnistaa asiakas ja todentaa asiakkaan henkilöllisyys, selvittää tarvittaessa tosiasiallinen edunsaaja sekä seurata asiakassuhdetta. Yleisin tilanne välitysliikkeessä on, että toimeksiantajat ovat Suomessa pidempään vakituisesti asuneita kuluttajia, jotka antavat myyntiin omassa käytössä olleen asunnon tai kiinteistön. Vastaavasti ostajina ovat samassa asemassa olevat henkilöt, jotka hankkivat kohteen omaan käyttöön. Rahaliikenne tapahtuu aina kotimaisten rahalaitosten kautta. Tällaisissa tilanteissa rahanpesun riski on matala. Ns. yksinkertaistetussa tuntemisessa riittävää on, että välitysliike tunnistaa asiakkaan ja todentaa tämän henkilöllisyyden. Esimerkiksi PEP-selvitystä ei tarvita. Tällöinkin liiketoimia on kuitenkin seurattava poikkeuksellisten tai epätavallisten toimien havaitsemiseksi.

Välitysliikkeen tulee noudattaa tehostettua tuntemista koskevia toimia silloin, kun asiakkaaseen tai yksittäiseen liiketoimeen liittyy välitysliikkeen oman riskiarvion perusteella tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski. Tehostettua tuntemista tulee noudattaa myös silloin, kun asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, kun asiakas etätunnistetaan, asiakkaalla tai liiketoimella on liittymäkohta tiettyihin valtioihin tai asiakkaana on YK:n tai Euroopan unionin talouspakotteiden kohteena oleva kansalainen. Tehostetut tuntemisvelvollisuudet tarkoittavat normaalia yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa asiakkaan tuntemista. asiakkaasta ja asiakassuhteen laadusta tulee hankkia mahdollisimman paljon tietoa jo ennen asiakassuhteen aloittamista, esim. hankkimalla tietoa liiketoimien taustoista ja tarkoituksesta sekä varojen alkuperästä. Lisäksi asiakkaaksi ottamisesta tulee tehdä päätös normaalia ylemmällä organisaatiotasolla.

Jos liiketoimi vaikuttaa epäilyttävältä, välitysliikkeen on viipymättä ilmoitettava siitä rahanpesun selvittelykeskukselle. Epäilyttävällä liiketoimella tarkoitetaan kaikkia asiakkaan normaalista toiminnasta poikkeavia tai epätavallisia liiketoimia, myös taloudelliselta arvoltaan poikkeuksellisia liiketoimia. Ilmoituksen tekemistä ei missään olosuhteissa saa paljastaa asiakkaalle tai tämän edustajalle eikä muillekaan ulkopuolisille tahoille.

 

 

 

 

 

You Might Also Like